به استقبال رمضان

۲۶۳

ماه مبارک رمضان نزدیک است.

سنتی شده و سنت خوبی هم هست نزدیک ماه رمضان که می شود که مساجد را غبارروبی می کنند.

خوب همانطور که انسان ظاهر را گردروبی می کند باطن را گردروبی کند.

هم توحیدتان را کامل کنید؛ هم استغفار زیاد کنید؛ قلبتان را شستشو بدهید.

آماده استقبال ماه مبارک رمضان باشید.

  • ۲۴ فروردین ۱۴۰۰