آخرین وداع

۱۳۶

آخرین وداعش را با ستاره صبح کرد؛ صدای تکبیرش بلند شد و فضای کوفه را گرفت.

آخرین تکبیر علی بود؛ آخرین اذان علی

ولی چیزی نگذشت دیدند صدای منادی بلند شد: تهدمت والله ارکان الهدی؛ قتل ابن عم المصطفی؛ قتل علی المرتضی.

  • ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰