روز قدس

۴۶۰

یکی از سنت‌ها و ابتکارات مهم به یادگار مانده از امام همین روز قدس است.

آخرین جمعه ماه رمضان انتخاب شده است برای ابراز بیزاری در مقابل صهیونیست‌های اشغال‌گر.

ثابت کنند به دولت‌های استعماری که شما آبروی خود را می‌برید که حمایت بی‌قید و شرط می‌کنید از این دولت زورگوی بی‌منطق بی‌رحم متعصب لجوج.

چه روزی بهتر از جمعه ماه رمضان که ابراز احساسات کنند. فریادشان دنیا را تکان می‌دهد. این فریادها خیلی مؤثر است.

  • ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰