اعتیاد، سونامی نابودی نسل جوان

۲۷۹

سرمایه یک کشور، در درجۀ اول، جوانان آن کشورند.

بازار هدف مواد مخدر، بیشتر جوانان است.

سن متوسط 25 سال؛ معلوم می شود هدف نسل جوان هستند.

اگر نیروی جوان را از یک کشور بگیرند چیزی برای آن کشور باقی نمی ماند.

  • ۰۵ تیر ۱۴۰۰