ارتقای کیفیت تولید داخلی؛ بهترین راه مبارزه با قاچاق

۲۳۵

مبارزه با قاچاق ابعاد مختلفی دارد.

یکی این است که تولید داخل رو تقویت کنیم.

باید تولید داخل کیفیت داشته باشد.

وقتی دیده می شود که یک جنسی در داخل تولید می شود و پشت آن انگلیسی می نویسند تولید کره، این معنایش این است که مردم به تولید داخل اعتماد ندارند.

چرا؟ چون بعضی جاها کیفیت پایین دیده اند.

باید به جای کمیت به کیفیت بها داده شود. تا کیفیت بالا نرود این نصیحت ها و امثال آن به تنهایی کارساز نیست.