خدمات سازمان بهزیستی جهاد فی سبیل الله است

۱۳۵

کارهای عمومی باید با کمک عموم سامان پیدا کند.

در واقع سازمان بهزیستی از عموم مردم در انجام یک واجب نیابت می کند.

کار شما یک جهاد فی سبیل الله است.

مردم باید بدانند این یک واجب کفایی است. بنابراین شما مشغول این واجب کفایی شدید، مردم هم ان شاء الله کمک کنند.

  • ۲۶ تیر ۱۴۰۰