مکتب قم معاصر

۳۳۱

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نگارش‌ کتابی مهم به‌ نام‌ «درر الفوائد» که‌ به‌ داشتن‌ سبک‌ بدیع‌ و طرح‌ جدید اشتهار یافت، مکتب اصولی قم را شکل داد.

ساده‌ نگاری مباحث‌ اصولی و دوری از پیچیده‌ ساختن‌ مباحث‌ و اجتناب‌ از اغلاق‌، زدودن‌ دقت های‌ فلسفی و عقلی محض‌ از مباحث‌ اصول و جایگزین‌ کردن‌ بنای عقلا و عرف‌ خردمندان‌ در ساختار قواعد اصولی و ارائۀ راهکارهای عرفی منطبق‌ با ذوق‌ سلیم‌ در مبانی استنباط‌ احکام‌ شرعیه‌، برخوردی نو با مباحث‌ عمیق‌ و مشکل اصول‌ و طرح‌ استدلالات‌ جدید برای اثبات‌ رأی مختار، از ویژگی­های عمدۀ این‌ مکتب‌ اصولی به شمار می آید.