آنچه برای خود نمی پسندی,,,

۴۰۱

امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید: برای آداب انسانی همین بس که آنچه را برای خود نمی پسندی برای دیگران هم روا نداری.

امام علیه السلام می فرماید که انسان نباید با دو چشم متفاوت خود و دیگران را ببیند.

اگر کسی دوست ندارد کسی نگاه آلوده به ناموسش کند او هم نباید نگاه آلوده به دیگران کند.

اگر کسی دوست دارد دیگران غیبت او را نکنند، حق او را ضایع نکنند، به او احترام بگذارند، او نیز باید در مورد دیگران همین گونه باشد.