لانه ی نفوذ

۴۴۳

روز 13 آبان روز تسخير لانه جاسوسی آمریکاست؛

اسنادی که کشف شد، معلوم شد که چقدر اسناد جاسوسی در آنجاست.

بايد مراقب اين سفارتخانه ها بود. اصرار آمريکا برای باز کردن سفارتخانه يا دفتر حفظ منافع در ايران برای جاسوسی است.

  • ۱۷ آبان ۱۴۰۰