خشونت و قتل، ارمغان مدعیان حقوق زن در غرب

۳۶۳

شکل گیری نهادهای مدعی حامی حقوق زنان از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان در غرب، نماد واقعی فریبکاری، شعار و ریاکاری است.

افزایش چند برابری آمار خشونت علیه زنان غربی و بردگی جنسی زن غربی به نوبه ی خود مویّد این مدعاست.

  • ۰۴ آذر ۱۴۰۰