مجلس برای حل مشکل گرانی چاره اندیشی کند

۲۸۵

ما بارها مساله گرانی را تذکر داده و گفته ایم و باز هم می گوییم.

بسیاری از اجناس دوبرابر و بعضاً بیش از دو برابر شده، این فاجعه است.

همه باید روی این مساله فکر کنند، چراکه این مسأله چیز ساده ای نیست که از کنار آن ساده بگذرند؛

مجلس و فعالان و صاحبنظران اقتصادی باید همایش هایی برای ارایه راهکارهای برون رفت از این مشکل برگزار کنند و تصمیمات لازم را بگیرند.

  • ۱۵ آذر ۱۴۰۰