خون دل

۶۴۱

انقلاب با خون دل به دست آمد؛ با زحمت به دست آمد.

بنابر این به ارزانی نمی توان از دست داد.

چقدر خون های پاک ریخته شد؛ چقدر زندان ها، چقدر تبعید ها، چقدر شکنجه ها!!!

باید با خون دل آن را آبیاری و نگهداری کرد.

به تعبیر شاعر:

گر خون دلم خوری ز دستت ندهم
زیرا که به خون دل به دست آمده‌ای