منابع طبیعی؛ میراث ماندگار

۵۰۱

گاهی برخی افراد فرصت طلب با اقدامات ناشیانه خود جنگل ها را به زمین خالی از درخت تبدیل می کنند که این یک گناه بزرگ است.

بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری ضروری است با کاشت گونه های گیاهی سازگار با آب کم و هوای گرم در مناطق خشک و بیابانی می توان بیابان زدایی کنیم.

منابع طبیعی نامحدود نیست بلکه باید آنها را برای آیندگان نیز حفظ کنیم.

  • ۱۵ اسفند ۱۴۰۰