راهکارهای گسترش فرهنگ غدیر

۷۹۱

هنر، روشی اثرگذار در ترویج فرهنگ غدیر به شمار می آید؛ لذا نگارش و ساخت فیلم با محوریت غدیر باید مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر بازتاب فرهنگ غدیر و معارف علوی در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها ضروری است.

  • ۲۶ تیر ۱۴۰۱