حقابه ایران از هیرمند از منظر حقوق بين الملل

۹۶۶

در مورد نهرهایی که از کشورهای مختلف عبور می کند آیا کشور قبلی می تواند به وسیله ی بستن سدّ، نهر را منحصر به خودش کند؟

این مسأله خلاف کنوانسیون های بین المللی است و باید آب به صورت عادلانه توزیع گردد.

از این رو ما و افغانستان نیز در مورد رود هیرمند با هم قراردادی نوشتیم.

  • ۲۱ خرداد ۱۴۰۲