صلح؛ مهم ترین اولویت جامعۀ بشری

۲,۹۷۴

مهمترین مسئله برای مردم دنیا، مسئلۀ صلح است.

اگر در دنیا صلح برقرار باشد این همه سرمایه هایی که برای تولید جنگ افزارها هزینه می شود، در راه عمران و آبادی دنیا مصرف خواهد شد.

بنابر این هر عاقلی در دنیا باید طرفدار صلح باشد.

دستور قرآن این است که ای مردم دنیا همگی در صلح و صفا و آشتی وارد شوید.

ما طرفدار صلح بوده ایم، هستیم و خواهیم بود و هر کسی سخن از صلح بگوید، با او دست دوستی می دهیم.

  • ۳۰ شهریور ۱۴۰۲