فردوسی؛ احیاگر زبان فارسی

۲,۲۴۰

فردوسی شاعر حماسه سرای بلند آوازه ایرانی و احیا کنندۀ زبان فارسی است.

به تعبیر حکیم ابوالقاسم فردوسی ناجی بزرگ زبان فارسی:

«بسی رنج بردم در این سال سی *** عجم زنده کردم بدین پارسی»

  • ۰۱ بهمن ۱۴۰۲