قدرت انتخاب

۵۲۹

نقش آفرینی مردم در انتخاب رئیس جمهور زمینه ساز انتخاب اصلح، تقویت مشارکت عمومی و اجتناب از دیکتاتوری است.

  • ۰۷ تیر ۱۴۰۳