صداقت با مردم

۵۰۵

نامزدها انتخاباتی برای رسیدن به قدرت دروغ نگویند، وعده دروغ ندهند و عوام فریبی نكنند؛ در روز جزا باید پاسخگو باشند، مردم نیز از عوام فریبی متنفرند.

  • ۰۷ تیر ۱۴۰۳