درس ۶۲- ۰۳/۱۰/۷۰

۷۵۸
آخرين دليل قائلين به اعم؛ همچنين بحث تنبيه اول: دخول اسامي معاملات در محل نزاع
  • ۲۲ شهریور ۱۳۸۹